Шумо метавонед озмоиши PCR-ро барои коронавирус дар Маскав ва вилояти Маскав бо тахфифи махсус барои шаҳрвандони Тоҷикистон супоред.

Мувофиќи ќонунгузории ФР, барои хориљиёне, ки ба Россия меоянд, рўзи аввал бояд маълумотномаро оид натиљаи тести COVID-19-ро пешнињод намоянд. Санаи маълумотнома бояд на кам аз 3 рўзи таќвимии ќабл аз воридшавї ба ФР бошад.

Дар њолати мављуд набудани маълумотнома, шањрвандони хориљї вазифадоранд тести таассури занљирии полимеразиро (ПЦР) дар давоми 3 рўзи таќвимї дар ќаламрави Россия супоранд.
Агар шумо тањлилро дар Тољикистон супорида натавониста бошед ва маълумотномаро нагирифта бошед, метавонед ин амалро дар Москва ё вилояти Москва анљом дињед. Барои шањрвандони Тољикистон дар 43 шуъба тањфифи махсус аз нархи Москва дар њаљми 560 рубл пешбинї шудааст.

Бо дарназардошти тањфиф нархи пурраи тањлил 2300 рублро ташкил медињад. Муњлати омода гардидани натиља ва маълумотнома – 1 рўз

Маълумотномаи лабораторияи «Гемотест» бо ду забон: русї ва англисї омода карда мешавад. Њуљљатњо ба почтаи электронї фиристода мешаванд ё аз шуъбае, ки тањлил гузаронида шуда буд, дастрас кардан мумкин аст.

Аксия то 31 декабри соли 2020 амал мекунад.
Барои истифода кардан аз таклифи мазкур, шиносномаро , ки шањрвандии Тољикистонро тасдиќ менамояд, дар шуъбањои зерин бояд пешнињод намуд:
Рўйхати суроѓањои шуъбањо барои супоридани тест: